ПЛАН ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

2022/2023 учебна година.

График за дейностите по приемането на ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 учебна година. За повече информация кликнете на следния линк!

2021/2022 учебна година.

Списък на учениците приети след трети етап на класиране в осми клас за учебната 2021/2022 учебна година! За повече информация кликнете на следния линк!

Заповед план прием, кликнете на следния линк!

В периода 05.07.2021 г. – 07.07.2021 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в СУ “Никола Й. Вапцаров”

За повече информация кликнете на следния линк !

Професия: “Организатор Интернет приложения”

Специалност: “Електронна търговия”

Обучението съответства на нарасналото търсене на специалисти, които притежават  задълбочени, специализирани знания и умения в областта на приложенията на информационните технологии в бизнеса, могат да използват модерни софтуерни продукти и владеят чужди езици.

Учениците придобиват знания и умения за:

 • икономика, счетоводство, финанси и право
 • създаване и поддържане на електронни платформи за търговия
 • работа с електронен подпис и електронни пари
 • работа с графични програми
 • същност на Epay;

Възможна реализация:

 • Администратори на е-магазин;
 • WEB дизайнер;
 • Графичен дизайнер;
 • Специалист по Е-бизнес;
 • Разработчик на WEB и мобилни приложения;
 • Специалист база данни.

Форма на обучение: дневна

Образование: средно

Диплома за средно образование след завършен 12 клас и Свидетелство за професионална квалификация-ІІІстепен.

Разширено изучаване на чужд език: 
 Английски език

Професия: “Икономист
Специалност: “
Икономика и мениджмънт

Обучителната програма по специалността  предоставя необходимите знания и  опит за успешно интегриране  във всеки вид съвременен бизнес. Придобитите теоретични и практически знания допринасят за успешна интеграция на пазара на труда, разкриване и управление на предприятия в малкия и среден бизнес, развитие на международни връзки и търговска дейност.

Учениците придобиват знания и умения за:

 • да извършват общи управленски дейности;
 • да ръководят собствена фирма;
 • да бъдат ръководители на отдели и направления в малки и средни предприятия и да работят като специалисти в големи компании;
 • да определят стратегии и да упраляват други хора, като ги мотивират за постигане на целите на организацията;
 • да извършват сложни бизнес анализи;
 • да познават микро- и макро­икономическите процеси и да бъдат в състояние да адаптират дейността си спрямо изискванията на бизнес средата, за да поддържат и развиват конкурентността на организацията;
 • да познават отблизо дейността на различни функционални области: маркетинг, финанси, човешки ресурси, производство и др.

Възможна реализация:

 • да ръководят собствена фирма
 • да бъдат ръководители на отдели и направления в малки и средни предприятия и да работят като специалисти в големи компании
 • да извършват счетоводството на фирми

Форма на обучение: дневна

Образование: средно

Диплома за средно образование след завършен 12 клас и Свидетелство за професионална квалификация-ІІІстепен.

Разширено изучаване на чужд език: 
 Английски език