ВЪТРЕШНО УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

ПЛАН ПРОГРАМА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ И РОДИТЕЛИТЕ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА ТОРМОЗ СРЕД ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В СУ “Н. Й. ВАПЦАРОВ”.

УЧИЛИЩНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ 2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА.

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА.

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2020/2024г.

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА.

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.