УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

2022/2023 учебна година

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ.

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ.

ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ.

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ.

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ.

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН.

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ.

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОТ ОТПАДАНЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ.

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ.

2021/2022 учебна година

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ “НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ”.

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА СУ “НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ”.

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯ НА COVID -19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022  ГОДИНА.

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА.

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН.

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ.

ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА ТОРМОЗ СРЕД ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В СУ “Н. Й. ВАПЦАРОВ”. 

УЧИЛИЩНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ 2021/22УЧЕБНА ГОДИНА. 

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ.

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ.

ПРАВИЛНИК ЗА МЕДИАЦИЯ ПРИ РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ.

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПОЗИТИВНО ДИСЦИПЛИНИРАНЕ.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ.

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА РАЗНОВЪЗРАСТОВА ГРУПА.

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СУ “НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ”, ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА.

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ.

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА.

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ.

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2020/2024г.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

ПЛАН ПРОГРАМА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ И РОДИТЕЛИТЕ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА.

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА.

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА.